wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   

In het RSI - Preventie traject dat wij aanbieden staat het inzicht in de relatie tussen belasting en belastbaarheid centraal. Kernbegrippen zijn:

 • Bewustwording
 • Zelfwerkzaamheid
 • Zelfverantwoordelijkheid

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen delen:

 1. Overleg en afstemming met het management
  Bij verandering van gedrag en houding van medewerkers speelt het management een belangrijke rol.
 2. Voorlichting aan de medewerkers
  De voorlichting wordt gegeven aan groepen van 10 - 12 medewerkers en duurt 2 uur.
  Doel:
  - Het bewustzijn bevorderen met betrekking tot de risico's in het algemeen en de eigen werksituatie in het bijzonder
  - Inzicht geven in het ontstaan en voorkomen van klachten
  - Het aanreiken van handvatten om klachten te voorkomen
  - Het aangeven van te nemen maatregelen in geval van klachten
 3. Werkplekonderzoek
  Drie weken na de voorlichtingsbijeenkomst wordt er bij iedere medewerker een werkplekonderzoek afgenomen. Dit onderzoek wordt volgens een protocol uitgevoerd en duurt 30 minuten. Alle bevindingen en adviezen worden vastgelegd.
  Doel:
  - Bewustzijnsbevordering omtrent de risico's van de eigen werksituatie
  - Het creëren van een tweede leermoment
  - Aanvullende adviezen geven met betrekking tot werkplekinrichting,
  werkorganisatie, werkwijze en -houding
 4. Gezondheidsonderzoek
  Wanneer er werknemers zijn met daadwerkelijk RSI-klachten, is er de mogelijkheid voor een gezondheidsonderzoek met daarop volgend eventueel 1 - 4 trainingen op de werkplek.
  Het doel hiervan is arbeidsverzuim te voorkomen of om bij uitval tot een snelle en verantwoorde werkhervatting te komen.

Het RSI – preventie traject wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met de Arbo-dienst.
Het programma wordt toegesneden op de eisen en wensen van de opdrachtgever.